Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
CƠ CẤU TỔ CHỨC | Hội cựu chiến binh
 

Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thành lập ngày 27/04/2001 theo Quyết định của Ban Chấp hành Thành phố Đà Nẵng. Tổng số có 28 đồng chí trong đó 2 nữ, phần 2 chi Hội. Đại hội qua 3 nhiệm kỳ bầu ra Ban Chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch:

          Nhiệm kỳ I (2001 – 2006) chủ tịch: Đinh Võ Ky

          Nhiệm kỳ II (2007 – 2012) chủ tịch: Nguyễn Mậu Dựng

          Nhiệm kỳ III (2012 -2017) chủ tịch: Vũ Xuân Thủy

          Cơ cấu BCH hiện nay 5 đồng chí:

1.   Vũ Xuân Thủy – Chủ tịch

2.   Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch

3.   Trần Tăng Khởi – Chi Hội trưởng khối Khoa

4.   Cao Thanh Hương – Chi Hội Trưởng khối Phòng

5.   Huỳnh Cúc Hoa – Thủ quỹ, thư ký Hội

Hội Cựu chiến binh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Đà Nẵng

 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL