Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
CƠ CẤU TỔ CHỨC | Đoàn thanh niên


ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

 

1. Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị khu vực III là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng số đoàn viên thanh niên là 42 đồng chí, chiếm 20% lực lượng công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực III.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III.

- Là môi trường giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho thanh niên Học viện Chính trị khu vực III.

- Là người đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Học viện Chính trị khu vực III.

2.2. Nhiệm vụ

- Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên Học viện Chính trị khu vực III.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cán bộ trẻ nhằm góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực III.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Học viện; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đảng bộ và Đoàn cấp trên.

- Thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Học viện với Đảng bộ và Đoàn cấp trên trực thuộc.

- Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác nhằm làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

3. Cơ cấu tổ chức

- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017 - 2019: gồm có 05 đồng chí

1. Đ/c Trần Văn Quang                - Bí thư

2. Đ/c Trần Thị Bích Trâm           - Phó Bí thư

3. Đ/c Phạm Thị Thảo Ly            - Ủy viên

4. Đ/c Phan Đình Nông               - Ủy viên

5. Đ/c Phạm Hồng Ngân              - Ủy viênP. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL