Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2006


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2006

 Tác giả: TS TRỊNH THÚY HƯƠNG

 

Số trang: 231

 

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị, H. 2017

Hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa là những hoạt động hướng ra bên ngoài của một chính đảng, nhà nước nhằm thiết lập sự giao lưu, trao đổi qua lại về văn hóa với các nước, tạo nên sự hiểu biết và tôn trọng những giá trị và bản sắc của nhau. Những lợi ích thu được từ hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa sẽ có ảnh hưởng tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu khác của quốc gia.

Trong những năm qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu xung quanh vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa quốc tế, tuy nhiên việc hệ thống và đánh giá tổng quát sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu do yêu cầu biến đổi của thực tiễn. Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ hệ thống chủ trương của Đảng về đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa, nhà xuất bản CTQG đã xuất bản cuốn sách “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1996 đến năm 2006”. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích và hệ thống chủ trương của Đảng về đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa qua  các khía cạnh cụ thể sau:

Một là, tập trung làm rõ nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa

Hai là, trên cơ sở phân tích  bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, cuốn sách đã hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa,; trình bày và phân tích quá trình Đảng chỉ đạo thực hiện hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa; mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa giai đoạn 1996-2006.

Bố cục sách bao gồm ba chương:

 

-                     Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa

 

-                     Chương II: Chủ trương của Đảng về đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa và sự chỉ đạo thực hiện từ năm 1996 đến 2006

 

-                     Chương III: Đánh giá chung và kinh nghiệm từ sự lãnh đạo của Đảng về hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa (1996-2006)

 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !   

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL