Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài:                       TS. Trần Quốc Long.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: ThS. Ngô Minh Hoàng, TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Thị Hoài Phương, ThS. Nguyễn Mậu Linh, PGS, TS. Trương Minh Dục.

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã làm rõ những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng dân tộc và thực hiện quyền bình đẳng các dân tộc ở Việt Nam; đánh giá thực trạng về quyền bình đẳng các dân tộc ở Tây Nguyên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hoá, làm rõ những thành tựu, hạn chế và rút ra những nguyên nhân cụ thể. Đề tài cũng nêu ra một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả và lâu dài quyền bình đẳng dân tộc ở Tây Nguyên dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách dân tộc của Đảng.

Nội dung đề tài thể hiện qua các chương:

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta. Chương này đề tài tập trung làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quyền bình đẳng dân tộc; nêu lên một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc và chỉ rõ những chủ trương, chính sách của Đảng ta về dân tộc và bình đẳng dân tộc ở Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng và giải pháp thực hiện có hiệu quả quyền bình đẳng các dân tộc ở Tây Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chương này khái quát những đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội ở Tây Nguyên tác động trực tiếp tới việc thực hiện quyền bình đẳng các dân tộc ở Tây Nguyên; đánh giá một cách khách quan thực trạng thực hiện quyền bình đẳng dân tộc ở Tây Nguyên và đưa ra một số giải pháp (nhóm các giải pháp) thực hiện bình đẳng dân tộc ở Tây Nguyên dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL