Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Văn Hóa và phát triển.

Chủ nhiệm đề tài:                     ThS. Lê Văn Liêm.

Thời gian nghiên cứu:               Năm 2008.

Các thành viên tham gia: TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Ngọc Hòa, ThS. Đoàn Tuấn Anh, ThS. Trung Thị Thu Thủy, ThS. Nguyễn Thị Triều, ThS. Đoàn Triệu Long.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong giai đoạn hiện nay ở nước ta nói chung và trong các tộc người bản địa ở tỉnh Gia Lai nói riêng; xác định giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các tộc người bản địa ở tỉnh Gia Lai; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các tộc người ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Chương này, đề tài tập trung làm rõ khái niệm văn hóa phi vật thể, vai trò của bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong sự phát triển văn hóa.

 Chương 2: Môi trường văn hóa phi vật thể của các tộc người bản địa ở tỉnh Gia Lai- Những thành tố tiêu biểu mang tính đặc thù. Chương này đề tài làm rõ điều kiện nảy sinh và tồn tại của môi trường văn hóa phi vật thể của các tộc người bản địa ở tỉnh Gia Lai. Đặc biệt tìm ra những nét đặc thù của văn hóa phi vật thể trong các tộc người ở tỉnh Gia Lai.

 Chương 3: Thực trạng vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các tộc người ở tỉnh Gia Lai. Chương này đề tài tập trung làm rõ thực trạng hoạt động của một số ngành chức năng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các tộc người bản địa và các tộc người khác ở tỉnh Gia Lai hiện nay; đưa ra các giải pháp cơ bản đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các tộc người bản địa ở tỉnh Gia Lai thời gian tới.  
Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL