Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa.

Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chủ nhiệm đề tài:                      TS. Trần Ngọc Sơn.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Lý, PGS,TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Mậu Dựng, TS. Nguyễn Ngọc Hòa, ThS. Lê Xuân Hoa, ThS. Nguyễn Thị Yến, CN. Trương Diệu Hải An, CN. Trần Thị Mỹ Hòa, CN. Lê Văn Phục.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã làm rõ những quan niệm khoa học về gia đình, về đô thị và đô thị hóa, mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và quá trình đô thị hóa- những ảnh hưởng và tác động của quá trình đô thị hóa đến quá trình vận động và biến đổi của gia đình, đến việc xây dựng gia đình trong quá trình đô thị hóa; dự báo những xu hướng tích cực và hạn chế của sự vận động và biến đổi gia đình, đến việc xây dựng gia đình trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về gia đình và đô thị hóa. Chương này đề tài tập trung làm rõ quan niệm về gia đình, đô thị và đô thị hóa; mối quan hệ giữa gia đình và đô thị hóa; đưa ra kinh nghiệm giải quyết vấn đề gia đình trong quá trình đô thị hóa ở một số nước châu Á.

 Chương 2: Biến đổi của gia đình trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng và những vấn đè đặt ra hiện  nay. Chương này thể hiện rõ những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng và những biến đổi của gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng. Chương này cũng đưa ra những dự báo về xu hướng biến đổi gia đình trước tác động ảnh hưởng quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng, nêu lên những vấn đề cần giải quyết cùng những giải pháp để xây dựng gia đình ở Đà Nẵng trong thời gian tới.

  
Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL