Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.
 Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở

thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Nhà nước và pháp luật.

Chủ nhiệm đề tài:                       GVC Phan Kế Vân.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Tấn Sơn, TS. Vũ Anh Tuấn, TS. Nguyễn Huy Hoàn, ThS. Lê Thị Nguyệt, ThS. Võ Công Khôi, CN. Võ Văn Việt, CN. Mai Văn Lương.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

          Đề tài đã khái quát khung lý luận cơ bản về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đặc biệt xác định những nguyên tắc, nội dung, yêu cầu của cơ chế này so với cơ chế một cửa trước đây; khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và những nguyên nhân trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện và mở rộng cơ chế một cửa liên thông ở TP Đà Nẵng.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Chương này tập trung làm rõ khái niệm thủ tục hành chính, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của thủ tục hành chính, cải cachsa thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng.

          Chương 2: Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng: Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Chương này tập trung đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng, tìm ra những nguyên nhân và đúc rút thành 7 bài học kinh nghiệm từ thực tế đó.

          Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng. Từ nhận thức cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính là một công việc vô cùng khó khăn, là cuộc đấu tranh giữa đổi mới với bảo thủ, trì trệ, liên quan đến cả hệ thống chính trị và từng người dân. Vì vậy, nó phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, thường xuyên và lâu dài. Bảy giải pháp được đề cập cũng nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên.

 

Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL