Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008.

Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo

Triều Tiên thời kỳ 1991-2008

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Quan hệ quốc tế.

Chủ nhiệm đề tài:                      TS. Nguyễn Văn Lan.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp, TS. Trần Tăng Khởi, ThS. Mai Hoài Anh, ThS. Đoàn Xuân Kỳ, CN. Nguyễn Văn Tuấn, CN. Chúc Bá Thuyên.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

          Đề tài tiến hành tìm hiểu, đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên thời kỳ sau chiến tranh lạnh và chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên, tác động của các chính sách đó trong thời kỳ này. Đề tài cũng dự báo chiều hướng vận động của tình hình bản đảo Triều Tiên trong chính sách của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản ttrong thời gian tới. Đồng thời làm rõ một số quan điểm, chính sách phù hợp của Việt Nam đối với tình hình bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ với hai nước trên bán đảo này.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Khái quát tình hình bán đảo Triều Tiên thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Chương này tập trung làm rõ tình hình bán đảo Triều tiên và sự chia cắt bán đảo này sau chiến tranh thế giới thứ hai; bối cảnh quốc tế, khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Đông Bắc Á và quan hệ hai miền Triều Tiên thời kỳ sau chiến tranh lạnh.

Chương 2: Bán đảo Triều Tiên trong chiến lược, sách lược của một số nước lớn thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Chương này tập trung làm rõ chiến lược, sách lược của mỗi nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, LB Nga, Nhật Bản đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Nhìn chung, bán đảo Triều tiên với vị trí địa – chính trị, địa – chiến lược của mình từ lâu đã trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn, trước hết là các nước lớn châu Á – Thái Bình Dương vì những toan tính lợi ích của mỗi nước.

Chương 3: Triển vọng của tình hình bán đảo Triều Tiên những năm tới. Chương này dự báo xu hướng vận động của tình hình bán đảo Triều Tiên những năm tới đó là: hòa bình, thống nhất, ổn định để phát triển không chỉ là nguyện vọng cháy bỏng, nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân dân 2 miền nam bắc Triều Tiên mà nó còn là nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, tiến trình đó đã và đang diễn ra rất gay go, phức tạp với những tín hiệu tích cực, tiêu cực đan xen. Vì vậy, chương này cũng đưa ra những dự báo về chính sách của Mỹ, Trung Quốc, LB Nga và Nhật Bản đối với hai miền Triều Tiên thời gian tới. Đặc biệt, từ đánh giá quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc, Việt Nam- CHDCND Triều Tiên thời gian qua, chỉ ra những vấn đề cần hết sức lưu ý trong quan hệ giữa Việt Nam với hai miền Triều Tiên trong thời gian tới.

  
Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL