Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.

Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chủ nhiệm đề tài:                      PGS,TS. Nguyễn Văn Nam.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS,TS. Phạm Hảo, PGS,TS. Phạm Thanh Khiết, PGS,TS. Hồ Tấn Sáng, TS. Nguyễn Ngọc Hòa, TS. Trần Ngọc Sơn, ThS. Lê Xuân Hoa, CN. Lê Văn Phục, CN. Trần Thị Mỹ Hòa.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài khẳng định một số nhận thức chung về mối quan hệ giữa giao đất, giao rừng với định canh, định cư nhằm ổn định và từng bước cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số;  đánh giá thực tế việc giao đất, giao rừng và định canh định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện việc giao đất, giao rừng và định canh, định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Thực trạng việc giao đất, giao rừng và định canh định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Từ việc nêu bật những đặc điểm cơ bản của khu vực Tây Nguyên: khái quát lịch sử- chính trị Tây Nguyên, vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, tiềm năng đất và đất rừng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số với vấn đề định canh, định cư, mối quan hệ giữa giao đất, giao rừng với định canh định cư, thực trạng giao đất, giao rừng và định canh định cư ở Tây Nguyên- kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra.

Chương 2: Những giải pháp tiếp tục thực hiện việc giao đất, giao rừng và công tác ĐCĐC đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đề tài tập trung vào 2 giải pháp cơ bản. Một là, xác định quỹ đất và tiếp tục giao đất, giao rừng bằng cách điều tra và xác lập quỹ đất, chuyển từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp, di dãn dân nội vùng, tiếp nhận đồng bào DTTS tại chỗ vào các doanh nghiệp, hạn chế việc di dân tự do. Hai là, định canh định cư ổn định đời sống của đồng bào bằng tăng cường đầu tư đồng bộ, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL