Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp.

Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Chính trị học.

Chủ nhiệm đề tài:                      PGS,TS. Hồ Tấn Sáng.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Lê Văn Đính, TS. Nguyễn Thị Tâm, TS. Vũ Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy, ThS. Mai Thị Hồng Liên, CN. Nguyễn Văn Quang, CN. Lê Thị Thanh Hải, CN. Ngô Khắc Sơn.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài làm rõ địa vị pháp lý, nội dung, phạm vi, phương thức thực hiện quyền giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong cơ cấu quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; đánh giá tình hình thực hiện quyền giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong thời gian qua; nêu ra phương hướng và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở các tỉnh được khảo sát.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

Chương 1: Hoạt động giám sát – một trong những chức năng, quyền hạn cơ bản của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành ở Việt Nam. Chương này đề tài tập trung xác định địa vị pháp lý của Đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hệ thống cơ cấu quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Chỉ rõ phạm vi, nội dung, hình thức thực hành hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh/ thành phố.

 Chương 2: Tình hình hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, ĐăkLăK. Đánh giá về tổ chức bộ máy và thực trạng hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh/ thành được khảo sát trong thời gian qua.

 Chương 3: Định hướng và những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Đưa ra định hướng và 5 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ xây dựng hệ thống pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức, đối trượng giám sát; xây dựng bộ phận giúp việc đủ mạnh… đến bảo đảm đồng bộ các điều kiện để giám sát, đặc biệt là khâu cung cấp, tiếp thu, xử lý thông tin.

  
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL