Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
 Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Kinh tế chính trị.

Chủ nhiệm đề tài:                      ThS. Nguyễn Dũng Anh

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: ThS. Lê Trung Hưng, ThS. Phạm Ngọc Tuấn, ThS. Lê Thị Thanh Huyền, ThS. Nguyễn Bình Đức, ThS. Nguyễn Hữu Tuấn, CN Nguyễn Kỳ Anh, CN Đỗ Duy Hòa, CN Nguyễn Hà Bắc.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài làm rõ khái niệm, vai trò, vị trí của thương mại trong phát triển kinh tế- xã hội. Tổng kết kinh nghiệm phát triển dịch vụ, thương mại của các nước trên thế giới cũng như một số địa phương của nước ta từ đó rút ra bài học cho Đà Nẵng. Đánh giá thực trạng phát triển thương mại ở Đà Nẵng trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới (đến 2015).

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1:Thương mại trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân. Chương này tập trung làm rõ khái niệm thương mại và vai trò của nó trong phát triển kinh tế - xã hội. Nêu lên quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển thương mại. Đưa ra một số kinh nghiệm trong phát triển thương mại ở một số nơi cả trong nước và trên thế giới.

Chương 2: Thương mại trong quá trình phát triển ở thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Chương này đề tài khái quát những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng, đánh giá thực trạng phát triển thương mại thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đặt ra những vấn đề đối với phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng.

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2015. Chương này đề tài nêu rõ định hướng, mục tiêu cụ thể cho sự phát triển thương mại ở Đà Nẵng. Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài đưa ra 5 nhóm giải pháp: nhóm chính sách kinh tế; nhóm chính sách kỹ thuật, công nghệ; nhóm chính sách về cơ chế quản lý và về tổ chức; nhóm chính sách về nguồn nhân lực, đào tạo và nhóm chính sách về phát triển thị trường

Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL