Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.
 Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum

Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải

Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Kim Đoan; PGS, TS. Phạm Thanh Khiết; PGS, TS. Phạm Hảo; ThS. Lê Thị Thu Hiền; ThS. Võ Văn Lợi; PGS, TS. Nguyễn Thế Tràm; ThS. Phạm Quốc Tuấn.

Kết quả nghiệm thu: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, có cơ sở khoa học thực trạng việc sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum từ năm 2005 đến 2007, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo trên địa bàn trong thời gian tới.

Nội dung nghiên cứu của đề tài: gồm 3 chương

Chương 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng có hiệu quả vốn tín dụng ngân hàng đối với các hộ nghèo.

Trong chương này đề tài làm rõ các vấn đề sau:

- Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với xóa đói, giảm nghèo. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, nó có vai trò cực kỳ to lớn góp phần hình thành thị trường tài chính ở nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo là một yêu cầu khách quan. Bởi vì: mới thực hiện được mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, trả được nợ cho ngân hàng, mới có điều kiện sử dụng và khai thác tốt các nguồn lực, thể hiện trách nhiệm của hộ nghèo đối với xã hội, đối với chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta.

- Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng của hộ nghèo.

- Kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng của các tổ chức chính trị, xã hội  ở nước ta như Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh huyện Krông Năng (tỉnh Đăk Lăk), Hội Nông dân huyện Phúc Thọ (Hà Tây) và một số hộ nghèo.

Chương 2. Thực trạng sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.

Trong chương này đề tài trình bày những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh có ảnh hưởng tới sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng đối với hộ nghèo, tình hình đói nghèo ở Kon Tum và nguyên nhân của nó. Từ đó đi sâu phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng của các hộ nghèo tỉnh Kon Tum trong những năm qua, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại đó là: do từ bản thân người nghèo (phương thức sản xuất còn lạc hậu, không thể đầu tư vào các dự án lớn đem lại hiệu quả cao, trình độ văn hóa thấp, năng lực hạch toán kinh doanh còn yếu, thiếu hiểu biết đầy đủ về cơ chế, chính sách tín dụng…), do từ phía ngân hàng (thủ tục cho vay còn cứng nhắc, chưa nắm được danh sách hộ nghèo, mức vốn cho vay thấp, thiếu cơ chế gắn kết thống nhất và hiệu quả để lồng ghép giữa các chương trình, dự án…) và do từ chính quyền địa phương (bình xét hộ nghèo còn thiếu chính xác, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong công tác xóa đói giảm nghèo chưa thường xuyên, nhiều dự án đầu tư phục vụ cho công tác xóa đói giảm nghèo triển khai chậm và thiếu đồng bộ, thực hiện các chính sách hiệu quả chưa cao…)

Chương 3. Phương hướng và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở phân tích tình hình đói nghèo ở tỉnh, đề tài đã nêu ra các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phương hướng sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Từ đó đề xuất một số nhóm giải pháp để thực hiện. Đó là:

- Nhóm thứ nhất là nhóm giải pháp từ bản thân hộ nghèo, bao gồm: 1) Từng bước nâng cao nhận thức cho bản thân hộ nghèo trên các mặt; 2) từng bước làm quen với hạch toán kinh doanh; 3) Thực hiện nghiêm túc các quy định của ngân hàng trong cho vay và sử dụng vốn; 4) Thực hiện tốt các quy định của chính quyền địa phương và của các tổ chức chính trị- xã hội.

- Nhóm thứ hai là nhóm giải pháp của ngân hàng, bao gồm: 1) Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo; 2) Thực hiện linh hoạt cơ chế cho vay vốn đối với hộ nghèo; 3) Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay.; 4) Tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tín dụng đối với người nghèo.

- Nhóm thứ ba là nhóm giải pháp của chính quyền địa phương, bao gồm: 1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn để nâng cao nhận thức cho người nghèo; 2) Nâng cao trình độ nhân thức về chuyên môn, kỹ thuật sản xuất cho người nghèo; 3) Định hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm cho các hộ nghèo; 4) Hoàn thiện các chính sách kinh tế- xã hội; 5) Xây dựng và phát triển mạnh hệ thống kết cấu hạ tầng ở các vùng nghèo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống; 6) Phát triển và đẩy mạnh hơn nữa hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật giúp người nghèo tiếp cận với sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường; 7) Lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo với sử dụng vốn vay ngân hàng của các hộ nghèo có hiệu quả; 8) Giải quyết tốt mối quan hệ giữa các chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và các ngân hàng.

- Các giải pháp hỗ trợ khác.

Những đóng góp của đề tài:

Luận giải cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng của các hộ nghèo, đưa ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng của hộ nghèo trên phương diện kinh tế- xã hội của việc xóa đói, giảm nghèo. Vận dụng lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 3 năm 2005- 2007. Đề xuất các giải pháp sử dụng vốn vay tín dụng ngân hàng đối với các hộ nghèo trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở một tỉnh miền núi, nơi mà đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ lớn.

Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL