Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.

Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội

Cơ quan chủ trì:              Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý.

Chủ nhiệm đề tài:            ThS. Trần Văn Thạch.

Thời gian nghiên cứu:     Năm 2008.

Các thành viên tham gia: CN. Vũ Thái Hạnh, TS. Nguyễn Mậu Dựng, TS. Lê Văn Định, ThS. Phan Thanh Giản, ThS. Dương Hương Sơn, CN. Nguyễn Văn Bình.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và các khái niệm liên quan, tìm hiểu thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất một số giải pháp về chính sách xã hội nhằm góp phần giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cho họ.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Vấn đề chất độc da cam/Dioxin và những nghiên cứu về ảnh hưởng của nó. Chương này tập trung làm rõ chất độc da cam/Dioxin và những tác hại của nó đối với môi trường và sự sống của con người, ảnh hưởng của nó với môi trường và sức khỏe của con người Việt Nam; vai trò của nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội đối với việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/Dioxin

Chương 2: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin ở Quảng Trị. Chương này đề tài tập trung khảo sát, đánh giá nhóm đối tượng bị nhiễm chất độc da cam trên các mặt: sức khỏe; khả năng lao động và tham gia các hoạt động xã hội, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; những khó khăn trong cuộc sống hiện nay; những chính sách trợ cấp đang được hưởng; những mong muốn về cuộc sống; tâm tư nguyện vọng và những đề xuất của chủ hộ gia đình có thân nhân là nạn nhân chất độc da cam và cán bộ chính quyền địa phương.

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp chính sách xã hội đối với nhóm người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin ở Quảng Trị. Chương này chỉ ra quan điểm, phương hướng giải quyết và đề xuất những chính sách xã hội cụ thể đối với nhóm người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxxin. 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL