Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Tìm hiểu và kế thừa giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức hiện nay.

Tìm hiểu và kế thừa giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức hiện nay

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ nhiệm đề tài:                      ThS. Trần Công Theo.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Hồ Tấn Sáng, PGS,TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Văn Lý, TS. Nguyễn Ngọc Hòa, TS. Lê Văn Đính, TS. Ngô Văn Minh, CN. Bùi Thị vân Anh, Ngô Khôi.

Kết quả nghiệm thu: Trung bình.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu làm rõ những nội dung đạo đức, nhân văn của Phật giáo được nhìn nhận từ hai mặt tích cực và tiêu cực, lấy đó làm cơ sở để tìm điểm tương đồng và vận dụng trong quá trình giáo dục đạo đức hiện nay.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

          Chương 1: Nội dung cơ bản của đạo đức nhân văn Phật giáo. Chương này đề tài tập trung làm rõ cơ sở hình thành đạo đức nhân văn trong giáo lý Phật giáo và đưa ra những giá trị đạo đức nhân văn trong giáo lý Phật giáo ở Việt Nam.

          Chương 2: Kế thừa giá trị đạo đức nhân văn Phật giáo trong giáo dục đạo đức hiện nay. Từ thực tế ảnh hưởng của giá trị đạo đức nhân văn Phật giáo trong đời sống văn hóa xã hội và việc xây dựng đạo đức mới hiện nay đề tài đưa ra 8 giải pháp cụ thể nhằm kế thừa giá trị đạo đức nhân văn Phật giáo trong giáo dục đạo đức mới hiện nay.

  
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL