Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay (qua thực tiễn của tỉnh Quảng Nam).

Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay (qua thực tiễn của tỉnh Quảng Nam)

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Xây dựng Đảng.

Chủ nhiệm đề tài:                      ThS. Vũ Xuân Thủy.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Hồ Tấn Sáng, TS. Nguyễn Thế Tư, ThS. Vũ Ngọc Thanh, ThS. Nguyễn Văn Hào, ThS. Trương Thị Bach Yến, CN. Trần Văn Phương, CN. Nguyễn Thị Ngọc Cảnh.

Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã làm rõ nhận thức về hoạt động phản biện xã hội. Nêu lên cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc phát huy dân chủ, góp phần thực hiện tốt hoạt động phản biện xã hội ở tỉnh Quảng Nam hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng, tìm ra những nguyên nhân và vấn đề đặt ra từ thực tiễn làm cơ sở cho việc phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay ở tỉnh Quảng Nam. Đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò cuat Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong hoạt động phản biện xã hội hiện nay ở Quảng Nam.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

          Chương 1: Phản biện xã hội và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện chức năng phản biện xã hội. Chương này đè tài tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo sức mạnh đấu tranh cách mạng và xây dựng CNXH hiện nay. Làm rõ một số khái niệm: phản kháng, phản đối xã hội, phát huy dân chủ xã hội, phản biện xã hội… trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chương 2: Quá trình thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Chương này đè tài đánh giá thực trạng công tác phản biện xã hội và việc phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động phản biện xã hội, rút ra nguyên nhân việc phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác này và vấn đề đặt ra.

Chương 3: Một số giải pháp cơ bản để phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội ở tỉnh Quảng Nam trong hoạt động phản biện xã hội thời gian đến. Chương này đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội trong hoạt động phản biện xã hội ở tỉnh Quảng Nam thời gian đến.

  
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL