Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Vấn đề giáo dục ý thức đạo đức xã hội chủ nghĩa cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng hiện nay.

Vấn đề giáo dục ý thức đạo đức xã hội chủ nghĩa cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng hiện nay

Cơ quan chủ trì:                       Khoa Triết học.

Chủ nhiệm đề tài:                      ThS. Đoàn Công Mẫn

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: ThS. Phan Văn Trinh, PGS,TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Văn Lý, ThS. Mai Văn Mô, ThS. Trần Viết Quân, ThS. Nguyễn Thị Yến, ThS. Trịnh Sơn Hoan, CN. Phan Văn Thám, CN. Nguyễn Thành Hòa.

Kết quả nghiệm thu: Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài phân tích những nội dung cơ bản và vai trò của việc giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tìm hiểu, phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động ở các DNNN tại Đà Nẵng. Nêu lên một số giải pháp cơ bản của việc giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động hiện nay.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Ý thức đạo đức và thực trạng vấn đề giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động trong các DNNN ở Đà Nẵng. Chương này đề tài tập trung làm rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về ý thức đạo đức, giáo dục ý thức đạo đức và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực đạo đức và giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động trong các DNNN ở Đà Nẵng.

 Chương 2: Những giải pháp cơ bản của việc giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động trong các DNNN ở Đà Nẵng hiện nay. Chương này đề tài đề xuất 5 giải pháp cơ bản: xác lập môi trường kinh tế- xã hội; giáo dục ý thức đạo đức XHCN gắn với đảm bảo lợi ích vật chất cho người lao động; tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng, Ban giám đốc và các tổ chức chính trị- xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục ý thức đạo đức XHCN cho người lao động gắn liền với cuộc đấu tranh khắc phục những tư tưởng tiêu cực, sai trái trong các DNNN.

  
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL