Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cơ sở
Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.
 Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp

 Cơ quan chủ trì:                      Khoa Văn hóa và phát triển.

Chủ nhiệm đề tài:                      PGS,TS. Nguyễn Hồng Sơn.

Thời gian nghiên cứu:                Năm 2008.

Các thành viên tham gia: PGS,TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Ngọc Hòa, TS. Lê Văn Đính, ThS. Đoàn Tuấn Anh, ThS. Lê Văn Liêm, ThS. Mai Văn Mô.

Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khẳng định tính đúng đắn và hạn chế nhằm góp phần bổ sung vào chủ trương, chính sách trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam nói chung và miền Trung- Tây Nguyên nói riêng. Đặc biệt, đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nội dung đề tài thể hiện qua  chương:

 Chương 1: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc- sự nhận thức và vận dụng trong thực tiễn. Chương này đề tài khẳng định Nghị quyết lần thứ năm BCHTW (khóa VIII) là sự phát triển toàn diện và sáng tạo lý luận văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội; nền văn hóa mới của Việt Nam hiện nay phải là nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nêu rõ vai trò, tác dụng của Nghị quyết HNTW 5 (khóa VIII) đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đương đại.

Chương 2: Mười năm thực hiện Nghị quyết lần thứ năm, BCHTW (khóa VIII) ở miền Trung- Tây  Nguyên. Chương này làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa ở miền Trung- Tây Nguyên; nêu lên quá trình xây dựng, phát triển văn hóa miền Trung- Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với những thành tựu, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

Chương 3: Định hướng và những giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển văn hóa ở miền Trung- Tây Nguyên. Chương này đề tài đưa ra định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển văn hóa ở miền Trung Tây - Nguyên như: xây dựng con người và môi trường văn hóa miền Trung- Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu mới; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu dân trí và nhân lực trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa; phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng ở miền Trung- Tây Nguyên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội bằng những cơ chế, chính sách, chế tài ổn định đáp ứng yêu cầu xã hội hóa văn hóa; tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng, củng cố, hoàn thiện thiết chế văn hóa ở miền Trung- Tây Nguyên.

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL