Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cấp bộ
Đề tài: Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay.

Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở

Tây Nguyên hiện nay

Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị Khu vực III

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Đính

Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Duy Trình

Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

Các thành viên tham gia: PGS, TS. Trương Minh Dục; TS. Trần Tăng Khởi; PGS, TS. Phạm Hảo; TS. Nguyễn Văn Lý; Ths. Mai Thị Hồng Liên; CN. Nguyễn Văn Quang; PGS, TS. Hồ Tấn Sáng; PGS, TS. Nguyễn Hồng Sơn;  TS. Nguyễn Thị Tâm; ThS. Trần Văn Thạch; ThS. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ; TS. Vũ Anh Tuấn;  CN. Nguyễn Duy Trình; TS. Chu Xuân Việt;

Kết quả nghiệm thu: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:

          Đánh giá thực trạng của công tác đoàn kết, tập hợp các dân tộc ở Tây Nguyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể – trong đó trọng tâm là các cấp bộ Đoàn - Hội - trên cơ sở đó dự báo xu hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác vận động thanh niên trong khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay ở địa bàn Tây Nguyên.

Nội dung nghiên cứu của đề tài:

Chương I. Đoàn kết, tập hợp thanh niên – một yêu cầu khách quan trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong chương này đề tài đã trình bày khái niệm thanh niên và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Theo nhóm đề tài Đoàn kết, tập hợp thanh niên là toàn bộ những hoạt động của Đoàn, Hội nhằm tập trung TN thành một lực lượng để giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho TN phát triển và trưởng thành; phát huy tiềm năng thế mạnh của lực lượng TN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề tài cũng nêu lên tính tất yếu khách quan trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên: đó là một bộ phận trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta, đó là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội, là do nhu cầu thiết thân của bản thân mỗi thanh niên, là do âm mưu của các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn để tranh giành lớp trẻ, nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời đề tài cũng trình bày các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và sự vận dụng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chương 2. Thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên

Trong chương này đề tài đi sâu phân tích thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở  Tây Nguyên thời gian qua về thành tựu, nguyên nhân, hạn chế trên các lĩnh vực Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - văn hoá cho thanh niên; Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề và  giải quyết việc làm cho thanh niên; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội,  tuyên truyền giáo dục pháp luật và giữ vững an ninh quốc gia – trật tự an toàn xã hội; Công tác giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội; Hoạt động xung kích bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Công tác chăm lo đời sống văn hoá tinh thần; giữ gìn bản sắc văn hoá cho thanh niên; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Chương 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

Đề tài đã nêu phương hướng cụ thể trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Tây Nguyên, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên. Đó là: 1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên câc dân tộc ở Tây Nguyên; 2) Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn - Hội; 3) Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong thanh niên các dân tộc;  Nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên các dân tộc nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng; 4) Nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên - đặc biệt là thanh niên các dân tộc thiểu số; tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng và phối hợp với Chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội  trong công tác đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo của Đoàn; 5) Các đề án cần tập trung triển khai nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực Tây Nguyên trong thời gian đến.

Những đóng góp của đề tài:

Góp phần nhận thức đúng về tình hình TN và thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp TN các dân tộc ở Tây Nguyên của các các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể - trong đó trọng tâm là các cấp bộ Đoàn - Hội hiện nay. Đây cũng là cơ sở của việc cụ thể hoá chiến lược TN trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá VII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp TN các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên không đơn thuần chỉ nhằm để giữ vững ổn định chính trị - xã hội; mà điều quan trọng và có ý nghĩa chiến lược hơn là nhằm phát huy mọi nguồn lực vật chất và tinh thần của thế hệ trẻ ở Tây Nguyên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Kết quả đề tài có thể dùng làm tài liệu để Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quốc gia về TN nói chung và các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các cấp bộ Đoàn - Hội ở địa phương nói riêng tham khảo, nghiên cứu trong việc hoạch định và thực hiện có hiệu quả chính sách TN và công tác vận động TN tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng (nhất là đối với địa bàn có tính đặc thù như Tây Nguyên 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL