Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008 |Đề tài cấp bộ
Đề tài: Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.

Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên

thực trạng và giải pháp

Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị Khu vực III

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy

Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

Các thành viên tham gia: PGS, TS. Trương Minh Dục; Nguyễn Ngọc Doãn; Nay Đô; PGS, TS. Phạm Hảo; PGS, TS. Phạm Thanh Khiết; TS. Trần Quốc Long; ThS. Nguyễn Mậu Linh; Hoàng Thị Diệu Linh; Nguyễn Thị Minh; PGS, TS. Nguyễn Văn Nam; Lê Văn Phục; Trần Kỳ Rơi; PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Thị Minh Sơn; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Văn Uẩn; Nguyễn Thị Minh Vẻ

Kết quả nghiệm thu: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên, làm rõ thực trạng cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở đây. Đề xuất các giải pháp chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở các tỉnh Tây Nguyên

Nội dung nghiên cứu của đề tài: gồm 3 chương

Chương I. Tây Nguyên trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc.

Trong chương này đề tài phân tích vị trí Tây Nguyên trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc, nêu lên các nhân tố mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc điểm về dân cư, về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đề tài trình bày âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” ở Tây Nguyên thời gian qua trên lĩnh vực chính trị- tư tưởng, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của chúng ta trong thực hiện chính sách dân tộc ở Tây Nguyên, lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền đạo Tin Lành trái phép, lợi dụng những yếu kém và hạn chế trong kinh tế ở Tây Nguyên.

Chương II. Đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên thời gian qua- kết quả và những vấn đề đặt ra.

Trong chương này đề tài đã trình bày kết quả của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Tây Nguyên trong thời gian qua. Cụ thể là: đấu tranh phá tổ chức phản động “Nhà nước Đề ga độc lập”, bước đầu đã làm tan rã cơ bản tổ chức phản động này, vô hiệu hóa phần lớn đối tượng tham gia, không có điều kiện để chúng tập hợp lực lượng; đấu tranh bóc gỡ, xóa tổ chức “Tin lành Đề ga”; đấu tranh ngăn chặn người trốn sang Campuchia; giáo dục những người là Fulrô và cơ sở Fulrô cũ; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kiều hối của người dân tộc thiểu số định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân. Đề tài cũng nêu lên những hạn chế trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề tài đưa ra những vấn đề đặt ra trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, đó là: giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu đập tan và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, của bọn phá hoại trong và ngoài nước; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, và rút ra một số kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Chương III. Những giải pháp cơ bản nhằm chống “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Trên cơ sở dự báo tình hình và tình huống có thể xảy ra trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Tây Nguyên thời gian tới, đề tài đưa ra những giải pháp cơ bản góp phần đánh thắng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên địa bàn Tây Nguyên thời gian tới. Thứ nhất, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa; Thứ hai, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; Thứ ba, bảo đảm an ninh, chính trị, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các tổ chức Fulro hoạt động ngầm, kích động biểu tình bạo loạn; Thứ tư, một số giải pháp nhằm tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên, như: 1) tập trung giải quyết tốt những vấn đề kinh tế- xã hội, ổn định phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; 2) tỉnh ủy và UBND các tỉnh bám sát kế hoạch công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Chính phủ để chỉ đạo cho các huyện, thị xã; 3) đẩy mạnh công tác quản lý sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật; 4) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; 5) Chính phủ, các bộ, ngành cần tiếp tục tăng cường đầu tư cho các tỉnh Tây Nguyên; Thứ năm, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải quyết nhanh và có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc trong nhân dân; Thứ sáu, đẩy mạnh công tác dân vận; Thứ bảy, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; Thứ tám, thực hiện hiệu quả chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng, tranh thủ thu hút đầu tư phát triển, có biện pháp quản lý tốt các đoàn lâm thời du lịch nước ngoài đúng chính sách, pháp luật bảo đảm an ninh trật tự.

Những đóng góp của đề tài:

Là tài liệu thiết thực cho các nhà nghiên cứu nói chung, đồng thời là tư liệu bổ ích cho các nhà lãnh đạo quản lý trong quá trình hoạch định, xây dựng và triển khai các chính sách về tôn giáo, dân tộc, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội ở Tây Nguyên, đặc biệt là chính sách đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ngoài ra, những kết quả từ công trình là nguồn tài liệu cần thiết trong nghiên cứu, giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và khu vực, đặc biệt là trên địa bàn Tây Nguyên.

Những đề xuất, kiến nghị

Để chủ động đấu tranh với các hoạt động “diễn biến hòa bình”, đề tài kiến nghị: Các cơ quan chức năng và các cấp lãnh đạo, quản lý cần có sự phối hợp để chủ động nắm bắt kịp thời âm mưu và những hoạt động của các thế lực thù địch, làm tốt công tác cán bộ, chủ động phòng chống các yếu tố ngoại lai, độc hại, kết hợp hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế- xã hội với xây dựng, củng cố hệ thống an ninh- quốc phòng. 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL