Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu sơ lược

Hiện nay, Học viện có 12 khoa, 1 tổ bộ môn và 11 đơn vị trực thuộc Ban giám đốc là các ban, phòng, văn phòng, tạp chí, trung tâm thông tin tư liệu - thư viện.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 222 người, trong đó, có 9 phó giáo sư, tiến sĩ; 36 tiến sĩ, 89 thạc sĩ, 59 cử nhân.

Các tổ chức, đoàn thể: Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (có 25 chi bộ, với 163 đảng viên) thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; và các tổ chức: Công đoàn (gồm các tổ công đoàn bộ phận và Ban Nữ công), Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên (gồm 2 chi đoàn với 57 đoàn viên) thuộc Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Thông tin nội bộ
Liên kết website
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL