Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM–LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI
Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam–Lịch sử và hiện tại”.
Tọa đàm khoa học: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015, ngày 21 tháng 8 năm 2015, Khoa Kinh tế và Khoa Kinh tế chính trị học đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam”.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành